Regulamin
Futurenet Restaurant

FN RESTAURANT celem zapewnienia spokoju oraz bezpieczeństwa odwiedzających i korzystających z usług restauracji  prosi o zapoznanie się z treścią regulaminu restauracji oraz jego przestrzeganie.

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez FN RESTAURANT we Wrocławiu, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu oraz składających zamówienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w restauracji, a także na stronie restauracji https://wroclaw.fnrestaurants.com/. Przebywanie na terenie restauracji oraz złożenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 4. Na terenie obiektu można spożywać posiłki oraz napoje (w tym napoje alkoholowe) zakupione wyłącznie w FN RESTAURANT we Wrocławiu.
 5. Obiekt dysponuje salą konferencyjną dla 16 osób, którą zainteresowany może zarezerwować telefonicznie m. in. na spotkanie biznesowe.
 6. Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 7. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie restauracji FN RESTAURANT we Wrocławiu nie odpowiada.
 8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług restauracji nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych klientów. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 9. Rezerwacji stolika można dokonać telefonicznie pod numerem 570535751, wysyłając e-maila na: kawiarnia@futurenetrestaurants.com lub osobiście w Restauracji.

 

Dane osobowe

 

 1. FN RESTAURANT we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – FUTURENET RESTAURANT’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwaną w dalszej części: FUTURENET) z siedzibą ul.Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000687700, REGON: 367876133, NIP: 7010705467,
  2. Celem przetwarzania jest:
   1.  składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
   2. rezerwacja stolika, sali konferencyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
   3. realizacja umowy usługi gastronomicznej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   4. marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
   5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Dane osobowe przechowywane będą:
   1. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
   2. dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji; 
   3. dotyczące realizacji umowy o usługi gastronomiczne – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym została zrealizowana; 
   4. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
   5. w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. zewnętrzne biuro rachunkowe;
  2. dostawca platformy rezerwacji usług gastronomicznych; 
  3. firmy świadczące usługi marketingowe;
  4. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
  5. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Każdy korzystający z naszych usług ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy zamówienia lokalu, świadczenia usług gastronomicznych, a w zakresie, na który została wyrażona zgoda – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi rezerwacji miejsca, zamówienia kulinarnego.
 6. Dane korzystającego z usług restauracji nie będą profilowane.
 7. Wszystkie zbierane przez administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 

Cookies „ciasteczka”

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności  niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 4. Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
 5. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
 6. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 7. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 8. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie https://wroclaw.fnrestaurants.com/ wraz z datą ostatniej aktualizacji.